European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)

The greenhouse gas emissions trading scheme operating within the European Union.